Brand Ambassadors

 • Kuna Tripathy
 • Ravi Pratap
 • Gopabandhu Pattanaik
 • Rev Satya Majhi
 • P K Samal
 • Dr Soumya Ranjan Acharya

Team of Doctors

 • Prof P K Dash
 • Dr. Basant K Pati
 • Dr. Bichitrananda Patra
 • Dr P K Padhi
 • Dr Sharat Chandra Panigrahi
 • Dr. Uttam Pani
 • Dr. Devikalyan Mishra
 • Dr. Ratikanta Khatua
 • Dr. Suvendu Acharya
 • Dr. Lagnajit Dash
 • Dr. Lagnajit Dash
 • Dr Laxmi Narayan Dash
 • Dr Deepak Das
 • Dr. Sujata Devi
 • Dr. Pruthviraj Sethi
 • Dr. Kartik Jena
 • Dr. J Dash
 • Dr. Bharati Acharya
 • Dr Ashok Panda
 • Dr. A K Khillar
 • Dr. Lipika Mohapatra,
 • Dr. Indira Dash
 • Laxmipriya Sahoo